یکشنبه 28 فروردین‌ 1401

مدل کسب و کار

این که مدل کسب و کار چگونه ارزش ایجاد می‌کند. یکی از ارکان